Μπορεί μία online δραστηριότητα να είναι βιωματική;

Ματίνα Μπακρατσά
Ω ναι! Αν αυτή η δραστηριότητα πληροί τις βασικές προϋποθέσεις της βιωματικής μάθησης: 
  • Nα πηγάζει από τα ενδιαφέροντα των παιδιών
  • Να δημιουργείται μέσα από την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον στο οποίο κάθε φορά βρίσκεται
  • Nα χρησιμοποιεί συμμετοχικές βιωματικές τεχνικές οι οποίες δημιουργούν αυθεντικά αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης
  • Nα ενισχύει την κριτική σκέψη και τους προβληματισμούς σχετικά με τις καθιερωμένες απόψεις
  • Nα εκθέτει τα παιδιά σε μία εμπειρία και μετά να τα ενθαρρύνει να αναστοχαστούν και να αναπτύξουν νέες ικανότητες, νέες συμπεριφορές ή νέους τρόπους σκέψης
  • Nα συνδέει τη γνώση με την πραγματική ζωή
Στο The Why Community, είμαστε καθημερινά με τα παιδιά, αλληλεπιδρούμε, παίζουμε με αυτά και τα ακούμε κι έτσι αφουγκραζόμαστε τα χιλιάδες «Γιατί» που έχουν για να μπορέσουμε εμείς να μετατρέψουμε κάθε ένα από αυτά σε μία αυθεντική βιωματική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας!

Δραστηριότητες Που Βοηθούν Τα Παιδιά
Να Καλλιεργήσουν Δεξιότητες 21ου αιώνα!

\Learnworlds\Codeneurons\Pages\ZoneRenderers\CourseCards