Όροι Χρήσης

Ι. Γενικά

Ι.1. Καλώς ήρθατε στο The Why Community (η «Κοινότητα»), τον δικτυακό τόπο που απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 6 - 15 ετών [1] [2] και φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.thewhycommunity.com (εφεξής η «Πλατφόρμα»), μέσω της οποίας (δια) συνδέονται χρήστες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικής φύσεως δραστηριότητες και να έρχονται σε διάδραση με άλλους χρήστες μέλη της Κοινότητας για την ανταλλαγή απόψεων, πάνω σε σύγχρονες θεματολογίες που θα επιλέγουν εκ των όσων εκάστοτε θα παρουσιάζονται στην Πλατφόρμα (εφεξής «Χρήστες», «εσείς», «σας»).

Ι.2. Για την πρόσβαση σας στο υλικό/περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Πλατφόρμα απαιτείται η εγγραφή σας ως Χρήστης αυτής – το άνοιγμα λογαριασμού με τη δημιουργία Προφίλ, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω στην Ενότητα ΙΙ των παρόντων όρων. Διευκρινίζεται ρητά ότι ως «Χρήστες» στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, νοούνται όλοι όσων τα στοιχεία καταχωρούνται κατά την εγγραφή – άνοιγμα λογαριασμού στην Πλατφόρμα και όσοι συμμετέχουν με οιονδήποτε τρόπο, σε οιαδήποτε από τις δραστηριότητες της Πλατφόρμας.

Ι.3. Για την πρόσβαση στο περιεχόμενο και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην Πλατφόρμα από άτομα κάτω των 16 ετών απαιτείται επίβλεψη ή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους. Η εγγραφή των ατόμων αυτών ως Χρηστών της Πλατφόρμας, καθώς και η καταχώρηση των στοιχείων που εκάστοτε απαιτούνται για την πληρωμή των όποιων χρεώσεων ισχύουν, θα γίνονται από τον ίδιο τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους ή με την συγκατάθεσή του.

Ι.4.      [3] [4] Η εταιρεία με την επωνυμία «THE WHY COMMUNITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Κίου αριθ. 17, με αριθμό ΓΕΜΗ 159925401000, ΑΦ.Μ. 801602011, ΔΟΥ: ΙΓ’ Αθηνών και τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: αριθμό τηλεφώνου …………[SL5]  και email info@thewhycommunity.com (εφεξής η «Εταιρεία», «εμείς», «μας»), έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται νομίμως την Πλατφόρμα και παρέχει, η ίδια ή και σε συνεργασία με τρίτα πρόσωπα που επιλέγει βάσει κάποιας ιδιαίτερης ιστορίας, εμπειρίας, ικανότητας, χαρακτηριστικού ή στοιχείου εν γένει που διαθέτουν και θεωρεί ότι αξίζει να μοιραστούν μαζί σας (εφεξής οι «Firestarters»), ένα πλαίσιο υπηρεσιών, με ή άνευ χρέωσης, όπως ορίζεται αναλυτικά στην Ενότητα IV των παρόντων όρων.

Ι.5. Ειδικότερα, μέσω της Πλατφόρμας, οι Χρήστες θα δύνανται να συμμετέχουν σε live-streaming εκπαιδευτικές συναντήσεις (μεμονωμένες ή κύκλους συναντήσεων) επί θεμάτων (απευθυνόμενων στην ηλικία τους) που θα επιλέγουν, να παρακολουθούν μαγνητοσκοπημένα βίντεο (με ή άνευ χρέωσης), να επικοινωνούν και ανταλλάσσουν απόψεις με άλλους Χρήστες μέλη της Κοινότητας (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Ενότητα IV παρακάτω, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω προβληματισμού, έμπνευσης, επίλυσης ερωτημάτων, ενεργοποίησης και συνεργασίας.

Ι.6. Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Πλατφόρμας “THE WHY COMMUNITY” και των Υπηρεσιών της (εφεξής «Όροι Χρήσης») έχουν θεσπιστεί από την Εταιρεία και καθορίζουν τους όρους πρόσβασης, πλοήγησης και χρήσης της Πλατφόρμας, των Υπηρεσιών της και του περιεχομένου εν γένει που προβάλλεται / φιλοξενείται σε αυτή από τους επισκέπτες και Χρήστες αυτής, τους όρους διάδρασης με τους άλλους Χρήστες της Πλατφόρμας - μέλη της Κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων εννοείται του προσωπικού της Εταιρείας και των Firestarters, που διατηρούν αντίστοιχα λογαριασμό ως Χρήστες στην Πλατφόρμα για λόγους συντονισμού και λειτουργίας της Πλατφόρμας και παροχής των Υπηρεσιών), καθώς και τους όρους με τους οποίους η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες στους Χρήστες που τις χρησιμοποιούν, αποτελούν δε τους νομικά δεσμευτικούς όρους – συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών της Πλατφόρμας ή και Χρηστών αυτής ή και οιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών της, ανά πάσα χρονική στιγμή.

Με την πρόσβαση και πλοήγηση στην Πλατφόρμα ή/και την εγγραφή – άνοιγμα λογαριασμού - δημιουργία προφίλ σε αυτή ή και τη χρήση οιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών, βεβαιώνεται η εκ μέρους του επισκέπτη ή και Χρήστη της Πλατφόρμας, καθώς και η εκ μέρους του ασκούντος τη γονική επιμέλεια ή κηδεμονία αυτού σε περίπτωση που επισκέπτης ή και Χρήστης είναι άτομο κάτω των 16 ετών, ανάγνωση, πλήρης κατανόηση, ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης,  και ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση ότι έχει τη νόμιμη ηλικία που του επιτρέπει τη δέσμευσή του από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες και συγκαταθέσεις για την εγγραφή του στην Πλατφόρμα και τη χρήση των Υπηρεσιών. Κάθε φορά που έκαστος Χρήστης συνδέεται (Sign-In) στην Πλατφόρμα και κάνει χρήση Υπηρεσίας, επιβεβαιώνεται εκ νέου η συμφωνία του με την Εταιρεία και η εκ μέρους του αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και συγκατάθεση εκ μέρους του γονέα ή κηδεμόνα του ως προς τούτο, καθώς και για την πρόσβαση ή και χρήση Υπηρεσιών της Πλατφόρμας, εφόσον πρόκειται για άτομο κάτω των 16 ετών.

Εάν οιοσδήποτε επισκέπτης ή και Χρήστης της Πλατφόρμας δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης στο σύνολό τους, υποχρεούται να παύσει αμέσως την περαιτέρω πλοήγηση στην Πλατφόρμα  ή και να μην προβεί σε εγγραφή του – άνοιγμα λογαριασμού σε αυτή ή/και να απέχει από /διακόψει αμέσως την χρήση οιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών της.

Ι.7. Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, καταργεί, περιορίζει, οποτεδήποτε, στο σύνολό τους ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή όταν επιβάλλεται εκ του νόμου, χωρίς να υπέχει υποχρέωση προτέρας ειδοποίησης ή λήψης συγκατάθεσής σας, στο πλαίσιο ωστόσο των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, α) τους παρόντες Όρους Χρήσης, β) τις Υπηρεσίες, γ) το περιεχόμενο εν γένει που προβάλλεται μέσω της Πλατφόρμας της, δ) το εικαστικό ή/και άλλα χαρακτηριστικά ή/και τις τεχνικές προδιαγραφές ή/και οιεσδήποτε λειτουργίες ή ενότητες της Πλατφόρμας (εφεξής οι «Αλλαγές»).

Η Εταιρεία θα ενημερώνει για τις πραγματοποιηθείσες Αλλαγές μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην Πλατφόρμα, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην Πλατφόρμα.

Διευκρινίζεται ότι τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει περιστατικά ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις της Πλατφόρμας ή/και Υπηρεσιών που έχουν ήδη διενεργηθεί προ της έναρξης ισχύος των νέων Όρων Χρήσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν οι ίδιοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης για τυχόν Αλλαγές.

Οποιαδήποτε ενέργεια, χρήση ή συναλλαγή των Χρηστών στην Πλατφόρμα μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους τους συγκατάθεση και αποδοχή των Αλλαγών αυτών.

Ι.8. Η Εταιρεία διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή/και την λειτουργία ή παροχή οιασδήποτε ή και όλων των Υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή.

Ι.9. Η εκάστοτε πλοήγηση, πρόσβαση, χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών από τους Χρήστες και οποιαδήποτε επικοινωνία και συναλλαγή τους μέσω αυτής γίνεται αποκλειστικά με δική τους βούληση, ευθύνη και μέσα, και έχοντας λάβει όλες τις τυχόν απαιτούμενες προς τούτο συμβατικά, εκ του νόμου ή άλλως, άδειες, εγκρίσεις και συγκαταθέσεις.

ΙΙ. Εγγραφή - Άνοιγμα Λογαριασμού - Δημιουργία Προφίλ

ΙΙ.1. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας  θα πρέπει να εγγραφείτε ως Χρήστης της – ανοίξετε λογαριασμό σε αυτή (Sign-Up), εισάγοντας τα στοιχεία που σας ζητούνται στη σχετική φόρμα και αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσετε είναι το όνομα και τη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα οποία, σε περίπτωση που Χρήστης θα είναι άτομο κάτω των 16 ετών, θα είναι το όνομα και το email του γονέα ή κηδεμόνα του, καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης (password), το όνομα του προσώπου που θα παρακολουθεί τις δραστηριότητες-Χρήστη και το έτος γέννησής του (δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων για έως και τρια πρόσωπα – Χρήστες). Εναλλακτικά, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω Facebook ή Google ή Apple ID, όπου η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα[1] [2] [SL3] . Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε κατά την εγγραφή σας, τη δημιουργία του Προφίλ, τις συναλλαγές σας στην Πλατφόρμα και την χρήση των Υπηρεσιών της ή και στα πλαίσια αυτών, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται στο πλαίσιο και για την παροχή σε εσάς πρόσβασης στην Πλατφόρμα και των Υπηρεσιών που έχετε επιλέξει, την ενημέρωσή σας για οτιδήποτε αφορά στο λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα και σε νέες λειτουργίες ή Υπηρεσίες στην Πλατφόρμα[4] [5] , σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης, λαμβάνει δε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της προστασίας τους, τηρουμένων σε αμφότερες τις περιπτώσεις των  διατάξεων του  Ν.4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων[6] [7] , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης και ενιαίο σύνολο με αυτούς. Με την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεσθε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης στο σύνολό τους.

ΙΙ.2. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, μπορείτε να συνδέεστε στο λογαριασμό σας με το email και το password σας, και από την υποενότητα “Why Me” α) να δημιουργήσετε και επικαιροποιείτε το Προφίλ σας, ανεβάζοντας φωτογραφία σας και δηλώνοντας τις κάτωθι πληροφορίες: τον τόπο κατοικίας σας, υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, κ.λπ.) που διαθέτετε, καθώς και την επαγγελματική σας εμπειρία,  β) να βλέπετε τα μηνύματα που τυχόν έχετε λάβει από άλλο/ους Χρήστες - μέλη της Κοινότητας ή/και να αποστέλλετε εσείς αντίστοιχα κάποιο μήνυμα, και γ) να βλέπετε συγκεντρωτικά – ιστορικά στοιχεία όσον αφορά στα μαθήματα (courses) ή/και συναντήσεις που έχετε συμμετάσχει και στην εν γένει δραστηριότητα σας στην Πλατφόρμα, στις επιβραβεύσεις που έχετε λάβει, στις αναρτήσεις στις οποίες έχετε προβεί, στο δίκτυο επικοινωνίας που έχετε αναπτύξει με άλλους Χρήστες - μέλη της Κοινότητας, καθώς και στις συναλλαγές στις οποίες  έχετε προβεί στην Πλατφόρμα.

II.3. Αναφορικά με την εγγραφή, το Προφίλ και το λογαριασμό σας εν γένει στην Πλατφόρμα, δηλώνετε ότι:  όλα τα καταχωρούμενα στοιχεία είναι ακριβή πλήρη και αληθή, δεν παραβιάζουν τη νομοθεσία, έχετε εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και συγκαταθέσεις για την καταχώρησή τους στην Πλατφόρμα η οποία γίνεται με ευθύνη σας, και θα τηρείτε αυτά επικαιροποιημένα, φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων σας, θα τηρείτε μυστικό το email και το password σας και δεν θα δίνετε πρόσβαση σε τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, αποκάλυψης ή υποψίας απώλειας, κλοπής, αποκάλυψης των κωδικών σας αυτών πρόσβασης (email και password), οφείλετε να ενημερώσετε αμέσως και εγγράφως  την Εταιρεία και να αλλάξετε τους κωδικούς σας. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεστε οι ίδιοι για οποιαδήποτε συναλλαγή, οφειλή, ευθύνη, πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τους κωδικούς σας πρόσβασης στην Πλατφόρμα, μέχρι του χρονικού σημείου ενημέρωσης της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία αποποιείται οιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της Πλατφόρμας (ακόμη και απέναντι σε οιονδήποτε τρίτο), λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας, εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως την Εταιρεία. Επισημαίνεται ότι κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας προ της ενημέρωσης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, θα θεωρείται ευλόγως από την Εταιρεία ως δική σας ενέργεια, δεδομένου ότι οι μυστικοί κωδικοί σας δια μέσου των οποίων εισέρχεστε στον λογαριασμό σας, σας ταυτοποιεί μοναδικά έναντι της Πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε ο Χρήστης που επικαλείται την απώλεια/κλοπή και όχι η Εταιρεία.


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ “THE WHY COMMUNITY”

ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

 

Ι. Γενικά

Ι.1. Καλώς ήρθατε στο The Why Community (η «Κοινότητα»), τον δικτυακό τόπο που απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 6 - 15 ετών [1] [2] και φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.thewhycommunity.com (εφεξής η «Πλατφόρμα»), μέσω της οποίας (δια) συνδέονται χρήστες που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικής φύσεως δραστηριότητες και να έρχονται σε διάδραση με άλλους χρήστες μέλη της Κοινότητας για την ανταλλαγή απόψεων, πάνω σε σύγχρονες θεματολογίες που θα επιλέγουν εκ των όσων εκάστοτε θα παρουσιάζονται στην Πλατφόρμα (εφεξής «Χρήστες», «εσείς», «σας»).

Ι.2. Για την πρόσβαση σας στο υλικό/περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Πλατφόρμα απαιτείται η εγγραφή σας ως Χρήστης αυτής – το άνοιγμα λογαριασμού με τη δημιουργία Προφίλ, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω στην Ενότητα ΙΙ των παρόντων όρων. Διευκρινίζεται ρητά ότι ως «Χρήστες» στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, νοούνται όλοι όσων τα στοιχεία καταχωρούνται κατά την εγγραφή – άνοιγμα λογαριασμού στην Πλατφόρμα και όσοι συμμετέχουν με οιονδήποτε τρόπο, σε οιαδήποτε από τις δραστηριότητες της Πλατφόρμας.

Ι.3. Για την πρόσβαση στο περιεχόμενο και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην Πλατφόρμα από άτομα κάτω των 16 ετών απαιτείται επίβλεψη ή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους. Η εγγραφή των ατόμων αυτών ως Χρηστών της Πλατφόρμας, καθώς και η καταχώρηση των στοιχείων που εκάστοτε απαιτούνται για την πληρωμή των όποιων χρεώσεων ισχύουν, θα γίνονται από τον ίδιο τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους ή με την συγκατάθεσή του.

Ι.4.      [Η εταιρεία με την επωνυμία «THE WHY COMMUNITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Κίου αριθ. 17, με αριθμό ΓΕΜΗ 159925401000, ΑΦ.Μ. 801602011, ΔΟΥ: ΙΓ’ Αθηνών και τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: αριθμό τηλεφώνου 6947804663 και email info@thewhycommunity.com (εφεξής η «Εταιρεία», «εμείς», «μας»), έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται νομίμως την Πλατφόρμα και παρέχει, η ίδια ή και σε συνεργασία με τρίτα πρόσωπα που επιλέγει βάσει κάποιας ιδιαίτερης ιστορίας, εμπειρίας, ικανότητας, χαρακτηριστικού ή στοιχείου εν γένει που διαθέτουν και θεωρεί ότι αξίζει να μοιραστούν μαζί σας (εφεξής οι «Firestarters»), ένα πλαίσιο υπηρεσιών, με ή άνευ χρέωσης, όπως ορίζεται αναλυτικά στην Ενότητα IV των παρόντων όρων.

Ι.5. Ειδικότερα, μέσω της Πλατφόρμας, οι Χρήστες θα δύνανται να συμμετέχουν σε live-streaming εκπαιδευτικές συναντήσεις (μεμονωμένες ή κύκλους συναντήσεων) επί θεμάτων (απευθυνόμενων στην ηλικία τους) που θα επιλέγουν, να παρακολουθούν μαγνητοσκοπημένα βίντεο (με ή άνευ χρέωσης), να επικοινωνούν και ανταλλάσσουν απόψεις με άλλους Χρήστες μέλη της Κοινότητας (εφεξής οι «Υπηρεσίες»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Ενότητα IV παρακάτω, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω προβληματισμού, έμπνευσης, επίλυσης ερωτημάτων, ενεργοποίησης και συνεργασίας.

Ι.6. Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Πλατφόρμας “THE WHY COMMUNITY” και των Υπηρεσιών της (εφεξής «Όροι Χρήσης») έχουν θεσπιστεί από την Εταιρεία και καθορίζουν τους όρους πρόσβασης, πλοήγησης και χρήσης της Πλατφόρμας, των Υπηρεσιών της και του περιεχομένου εν γένει που προβάλλεται / φιλοξενείται σε αυτή από τους επισκέπτες και Χρήστες αυτής, τους όρους διάδρασης με τους άλλους Χρήστες της Πλατφόρμας - μέλη της Κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων εννοείται του προσωπικού της Εταιρείας και των Firestarters, που διατηρούν αντίστοιχα λογαριασμό ως Χρήστες στην Πλατφόρμα για λόγους συντονισμού και λειτουργίας της Πλατφόρμας και παροχής των Υπηρεσιών), καθώς και τους όρους με τους οποίους η Εταιρεία παρέχει τις Υπηρεσίες στους Χρήστες που τις χρησιμοποιούν, αποτελούν δε τους νομικά δεσμευτικούς όρους – συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών της Πλατφόρμας ή και Χρηστών αυτής ή και οιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών της, ανά πάσα χρονική στιγμή.

Με την πρόσβαση και πλοήγηση στην Πλατφόρμα ή/και την εγγραφή – άνοιγμα λογαριασμού - δημιουργία προφίλ σε αυτή ή και τη χρήση οιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών, βεβαιώνεται η εκ μέρους του επισκέπτη ή και Χρήστη της Πλατφόρμας, καθώς και η εκ μέρους του ασκούντος τη γονική επιμέλεια ή κηδεμονία αυτού σε περίπτωση που επισκέπτης ή και Χρήστης είναι άτομο κάτω των 16 ετών, ανάγνωση, πλήρης κατανόηση, ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης,  και ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση ότι έχει τη νόμιμη ηλικία που του επιτρέπει τη δέσμευσή του από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες και συγκαταθέσεις για την εγγραφή του στην Πλατφόρμα και τη χρήση των Υπηρεσιών. Κάθε φορά που έκαστος Χρήστης συνδέεται (Sign-In) στην Πλατφόρμα και κάνει χρήση Υπηρεσίας, επιβεβαιώνεται εκ νέου η συμφωνία του με την Εταιρεία και η εκ μέρους του αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και συγκατάθεση εκ μέρους του γονέα ή κηδεμόνα του ως προς τούτο, καθώς και για την πρόσβαση ή και χρήση Υπηρεσιών της Πλατφόρμας, εφόσον πρόκειται για άτομο κάτω των 16 ετών.

Εάν οιοσδήποτε επισκέπτης ή και Χρήστης της Πλατφόρμας δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης στο σύνολό τους, υποχρεούται να παύσει αμέσως την περαιτέρω πλοήγηση στην Πλατφόρμα  ή και να μην προβεί σε εγγραφή του – άνοιγμα λογαριασμού σε αυτή ή/και να απέχει από /διακόψει αμέσως την χρήση οιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών της.

Ι.7. Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, καταργεί, περιορίζει, οποτεδήποτε, στο σύνολό τους ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή όταν επιβάλλεται εκ του νόμου, χωρίς να υπέχει υποχρέωση προτέρας ειδοποίησης ή λήψης συγκατάθεσής σας, στο πλαίσιο ωστόσο των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, α) τους παρόντες Όρους Χρήσης, β) τις Υπηρεσίες, γ) το περιεχόμενο εν γένει που προβάλλεται μέσω της Πλατφόρμας της, δ) το εικαστικό ή/και άλλα χαρακτηριστικά ή/και τις τεχνικές προδιαγραφές ή/και οιεσδήποτε λειτουργίες ή ενότητες της Πλατφόρμας (εφεξής οι «Αλλαγές»).

Η Εταιρεία θα ενημερώνει για τις πραγματοποιηθείσες Αλλαγές μέσω σχετικής ανακοίνωσης στην Πλατφόρμα, οι οποίες και θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην Πλατφόρμα.

Διευκρινίζεται ότι τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει περιστατικά ή άλλες συναλλαγές και χρήσεις της Πλατφόρμας ή/και Υπηρεσιών που έχουν ήδη διενεργηθεί προ της έναρξης ισχύος των νέων Όρων Χρήσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν οι ίδιοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης για τυχόν Αλλαγές.

Οποιαδήποτε ενέργεια, χρήση ή συναλλαγή των Χρηστών στην Πλατφόρμα μετά τις σύμφωνα με τα ανωτέρω Αλλαγές, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους τους συγκατάθεση και αποδοχή των Αλλαγών αυτών.

Ι.8. Η Εταιρεία διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία της Πλατφόρμας ή/και την λειτουργία ή παροχή οιασδήποτε ή και όλων των Υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή.

Ι.9. Η εκάστοτε πλοήγηση, πρόσβαση, χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών από τους Χρήστες και οποιαδήποτε επικοινωνία και συναλλαγή τους μέσω αυτής γίνεται αποκλειστικά με δική τους βούληση, ευθύνη και μέσα, και έχοντας λάβει όλες τις τυχόν απαιτούμενες προς τούτο συμβατικά, εκ του νόμου ή άλλως, άδειες, εγκρίσεις και συγκαταθέσεις.

ΙΙ. Εγγραφή - Άνοιγμα Λογαριασμού - Δημιουργία Προφίλ

ΙΙ.1. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας  θα πρέπει να εγγραφείτε ως Χρήστης της – ανοίξετε λογαριασμό σε αυτή (Sign-Up), εισάγοντας τα στοιχεία που σας ζητούνται στη σχετική φόρμα και αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσετε είναι το όνομα και τη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα οποία, σε περίπτωση που Χρήστης θα είναι άτομο κάτω των 16 ετών, θα είναι το όνομα και το email του γονέα ή κηδεμόνα του, καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης (password), το όνομα του προσώπου που θα παρακολουθεί τις δραστηριότητες-Χρήστη και το έτος γέννησής του (δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων για έως και τρια πρόσωπα – Χρήστες). Εναλλακτικά, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω Facebook ή Google ή Apple ID, όπου η Εταιρεία επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε κατά την εγγραφή σας, τη δημιουργία του Προφίλ, τις συναλλαγές σας στην Πλατφόρμα και την χρήση των Υπηρεσιών της ή και στα πλαίσια αυτών, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται στο πλαίσιο και για την παροχή σε εσάς πρόσβασης στην Πλατφόρμα και των Υπηρεσιών που έχετε επιλέξει, την ενημέρωσή σας για οτιδήποτε αφορά στο λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα και σε νέες λειτουργίες ή Υπηρεσίες στην Πλατφόρμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης, λαμβάνει δε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της προστασίας τους, τηρουμένων σε αμφότερες τις περιπτώσεις των  διατάξεων του  Ν.4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης και ενιαίο σύνολο με αυτούς. Με την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεσθε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης στο σύνολό τους.

ΙΙ.2. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, μπορείτε να συνδέεστε στο λογαριασμό σας με το email και το password σας, και από την υποενότητα “Why Me” α) να δημιουργήσετε και επικαιροποιείτε το Προφίλ σας, ανεβάζοντας φωτογραφία σας και δηλώνοντας τις κάτωθι πληροφορίες: τον τόπο κατοικίας σας, υπερσυνδέσμους στην ιστοσελίδα ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, κ.λπ.) που διαθέτετε, καθώς και την επαγγελματική σας εμπειρία,  β) να βλέπετε τα μηνύματα που τυχόν έχετε λάβει από άλλο/ους Χρήστες - μέλη της Κοινότητας ή/και να αποστέλλετε εσείς αντίστοιχα κάποιο μήνυμα, και γ) να βλέπετε συγκεντρωτικά – ιστορικά στοιχεία όσον αφορά στα μαθήματα (courses) ή/και συναντήσεις που έχετε συμμετάσχει και στην εν γένει δραστηριότητα σας στην Πλατφόρμα, στις επιβραβεύσεις που έχετε λάβει, στις αναρτήσεις στις οποίες έχετε προβεί, στο δίκτυο επικοινωνίας που έχετε αναπτύξει με άλλους Χρήστες - μέλη της Κοινότητας, καθώς και στις συναλλαγές στις οποίες  έχετε προβεί στην Πλατφόρμα.

II.3. Αναφορικά με την εγγραφή, το Προφίλ και το λογαριασμό σας εν γένει στην Πλατφόρμα, δηλώνετε ότι:

-        όλα τα καταχωρούμενα στοιχεία είναι ακριβή πλήρη και αληθή, δεν παραβιάζουν τη νομοθεσία, έχετε εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και συγκαταθέσεις για την καταχώρησή τους στην Πλατφόρμα η οποία γίνεται με ευθύνη σας, και θα τηρείτε αυτά επικαιροποιημένα,

-        φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων σας,

-        θα τηρείτε μυστικό το email και το password σας και δεν θα δίνετε πρόσβαση σε τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, αποκάλυψης ή υποψίας απώλειας, κλοπής, αποκάλυψης των κωδικών σας αυτών πρόσβασης (email και password), οφείλετε να ενημερώσετε αμέσως και εγγράφως  την Εταιρεία και να αλλάξετε τους κωδικούς σας. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεστε οι ίδιοι για οποιαδήποτε συναλλαγή, οφειλή, ευθύνη, πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τους κωδικούς σας πρόσβασης στην Πλατφόρμα, μέχρι του χρονικού σημείου ενημέρωσης της Εταιρείας, καθώς η Εταιρεία αποποιείται οιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση της Πλατφόρμας (ακόμη και απέναντι σε οιονδήποτε τρίτο), λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας, εφόσον δεν έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως την Εταιρεία. Επισημαίνεται ότι κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού σας προ της ενημέρωσης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, θα θεωρείται ευλόγως από την Εταιρεία ως δική σας ενέργεια, δεδομένου ότι οι μυστικοί κωδικοί σας δια μέσου των οποίων εισέρχεστε στον λογαριασμό σας, σας ταυτοποιεί μοναδικά έναντι της Πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε ο Χρήστης που επικαλείται την απώλεια/κλοπή και όχι η Εταιρεία.

ΙΙΙ. Απενεργοποίηση - Διαγραφή Λογαριασμού

ΙΙΙ.1. Σε περίπτωση που Χρήστης επιθυμεί την ακύρωση - διαγραφή του λογαριασμού του, δύναται να υποβάλει εγγράφως, μέσω email, σχετικό αίτημα στην Εταιρεία στην ηλεκτρονική της διεύθυνση info@thewhycommunity.com, οπότε και ο λογαριασμός του θα ακυρωθεί – διαγραφεί σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Διευκρινίζεται ότι το αίτημα υποβάλετε από το άτομο που φέρει το όνομα και διαθέτει το email με τα οποία ανοίχτηκε ο λογαριασμός. ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την διαγραφή του Λογαριασμού του Χρήστη επέρχεται αυτομάτως και ακύρωση της συνδρομής του. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων IV.6. IV.7. και IV.8. παρακάτω και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εκεί, σε καμία άλλη περίπτωση δεν προβλέπεται και δεν γίνεται από την Εταιρεία επιστροφή καταβληθέντων ποσών (συνδρομής ή και άλλων χρεώσεων ή και ποσών που έχουν πιστωθεί, ως αναφέρονται στο άρθρο IV. παρακάτω) για μη ολοκληρωμένη περίοδο συνδρομής ή και μη χρησιμοποιηθέντων περιεχομένου και Υπηρεσιών της Πλατφόρμας, γεγονός το οποίο ο Χρήστης αναγνωρίζει και δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΙΙΙ.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, αζημίως, να αρνηθεί σε επισκέπτη το άνοιγμα λογαριασμού Χρήστη στην Πλατφόρμα ή να προβεί κατά την απόλυτη κρίση της σε προσωρινή απενεργοποίηση ή οριστική απενεργοποίηση-διαγραφή λογαριασμού Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί τα ανωτέρω δικαιώματα σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο επισκέπτης/Χρήστης ενδεικτικά προέβη σε δήλωση ανακριβών στοιχείων, είχε και παλαιότερα λογαριασμό στην Πλατφόρμα που απενεργοποιήθηκε οριστικά, παραβίασε οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου προσώπου, επιδεικνύει κακόβουλη συμπεριφορά, έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, διαταράσσει ή θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της Πλατφόρμας, δεν συμμορφώνεται με οιονδήποτε άλλο από τους παρόντες Όρους Χρήσης, λόγω καταγγελίας ή παραπόνου που έλαβε η Εταιρεία για αυτόν από κάποιον τρίτο ή άλλο επισκέπτη ή Χρήστη της Πλατφόρμας για παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή διάταξης νόμου, κλπ.

ΙΙΙ.3. Στην περίπτωση προσωρινής απενεργοποίησης λογαριασμού Χρήστη, η Εταιρεία θα ενημερώνει τον εν λόγω Χρήστη με email για τους λόγους αυτής και θα του τάσσει σύντομη, αλλά πάντως εύλογη,  προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει εκείνος να έχει συμμορφωθεί με τις οδηγίες και υποδείξεις της και τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, άλλως θα προβαίνει σε οριστική απενεργοποίηση-διαγραφή του λογαριασμού του στην Πλατφόρμα. Καθ’ όσον διάστημα ο λογαριασμός είναι προσωρινά απενεργοποιημένος ο Χρήστης αντίστοιχα δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτόν ούτε και στις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας ακόμη και αν έχει εξοφλήσει το σχετικό αντίτιμο (συνδρομή, άλλες χρεώσεις, κ.λπ.), το οποίο παρακρατείται από την Εταιρεία και δεν επιστρέφεται, η δε συνδρομή του δεν αναστέλλεται και ο χρόνος της συνεχίζει κανονικά, του Χρήστη μη δικαιούμενου να ζητήσει την επιστροφή οιουδήποτε ποσού ή να προβάλει οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Εταιρείας εκ του λόγου αυτού.

III.4. Στην περίπτωση οριστικής απενεργοποίησης λογαριασμού Χρήστη, η Εταιρεία θα αποστείλει στον εν λόγω Χρήστη ενημερωτικό email για τη διαγραφή του λογαριασμού του λόγω της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησής της - επέλευσης των αποτελεσμάτων της. Τυχόν υπολειπόμενο ποσό καταβληθείσας συνδρομής του και τυχόν καταβληθείσες χρεώσεις για Υπηρεσίες των οποίων η παροχή διακόπηκε λόγω της οριστικής απενεργοποίησης - διαγραφής του λογαριασμού του Χρήστη, δεν επιστρέφονται από την Εταιρεία, μη δικαιούμενου του Χρήστη να προβάλει οιαδήποτε απαίτηση σχετικά έναντι της Εταιρείας, επιφυλασσόμενης δε της τελευταίας  παντός νομίμου δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις/παραλείψεις του Χρήστη που οδήγησαν στο αποτέλεσμα αυτό.

III.5. Η διαγραφή του λογαριασμού Χρήστη κατά τα αναφερόμενα τόσο στο άρθρο III.1. όσο και στο άρθρο III.4 ανωτέρω, επιφέρει αυτοδικαίως και την διακοπή τόσο της πρόσβασης του Χρήστη στην Πλατφόρμα όσο και της παροχής σε αυτόν πάσης φύσεως Υπηρεσιών μέσω της Πλατφόρμας, ισοδυναμεί δε και με αζήμια καταγγελία της σύμβασης μεταξύ Εταιρείας και Χρήστη, η οποία παύει εφεξής να ισχύει.

IV. Υπηρεσίες - Συνδρομές - Χρεώσεις - Πληρωμές - Υπαναχώρηση - Ακύρωση

IV.1. Ακολούθως περιγράφονται συνοπτικά οι Υπηρεσίες που παρέχονται στην Πλατφόρμα, καθώς και οι όροι παροχής τους στους Χρήστες:

IV.1.1. “Why Learn”: σε κάθε ένα από τα εκάστοτε προβαλλόμενα θέματα, ομάδα αποτελούμενη από ενδιαφερόμενους Χρήστες, ηλικίας από 6 έως 15 ετών, ως ειδικότερα θα προσδιορίζεται ανά θέμα, θα πραγματοποιεί 3-4 live-streaming εκπαιδευτικές συναντήσεις, διάρκειας 50 λεπτών  η καθεμία, με Firestarter, όπου τα μέλη της θα μαθαίνουν, συζητούν και επιλύουν τις απορίες τους γύρω από το αντίστοιχο θέμα.

IV.1.2. “Why Explore”: σε κάθε ένα από τα εκάστοτε προβαλλόμενα θέματα, ομάδα ενδιαφερομένων Χρηστών, ηλικίας από 6 έως 15 ετών, ως ειδικότερα θα προσδιορίζεται ανά θέμα, θα πραγματοποιεί μία εκπαιδευτική συνάντηση, διάρκειας 50 λεπτών, με Firestarter, όπου τα μέλη της θα εμπνέονται για περαιτέρω σκέψη επί του αντιστοίχου θέματος.

IV.1.3. Για τη συμμετοχή τους στις συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των υπό IV.1.1. και IV.1.2. ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση συμμετοχής και σε περίπτωση που δεν έχουν ενεργή συνδρομή στην Πλατφόρμα, να προκαταβάλουν την αντίστοιχη προβλεπόμενη χρέωση, σε κάθε θέμα που τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν, εντός της εκάστοτε ορισθείσας και προβαλλόμενης στην Πλατφόρμα προθεσμίας. Η Εταιρεία θα αποστέλλει email στο Χρήστη για την επιτυχή εγγραφή του στην επιλεγείσα δραστηριότητα. Διευκρινίζεται ότι η κάθε δήλωση συμμετοχής αφορά στην επιλεγείσα με αυτή μόνο δραστηριότητα και στο συγκεκριμένο χρόνο που έχει προγραμματισθεί αυτή να διεξαχθεί και όχι σε μελλοντικές, επόμενες ημερομηνίες εκ νέου διεξαγωγής της. 

IV.1.4. “Why Watch”: μαγνητοσκοπημένα βίντεο που θα παρέχουν έναυσμα στους Χρήστες για περαιτέρω εξερεύνηση και μελέτη επί του αντίστοιχου θέματος.

IV.1.5. Στην Πλατφόρμα, σε καθένα από τα βίντεο της υπό IV.1.4. παραγράφου, θα αναγράφεται εάν αυτό παρέχεται στους Χρήστες δωρεάν, στο πλαίσιο της ενεργής συνδρομής τους, ή έναντι πρόσθετης χρέωσης, την οποία ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος Χρήστης θα οφείλει να προκαταβάλει στην Εταιρεία προκειμένου να του παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό για την παρακολούθησή του οποτεδήποτε και όσες φορές επιθυμεί κατά την διάρκεια ενεργής συνδρομής του στην Πλατφόρμα.

IV.1.6. “Why Chat”: αίθουσα συνομιλίας όπου κάθε Χρήστης της Πλατφόρμας που διαθέτει ενεργή συνδρομή, μπορεί να στείλει μήνυμα, απευθύνει ερώτηση, μοιρασθεί σκέψη του, συνοδευόμενα από εικόνα ή υπερσύνδεσμο, με κάποιο/α άλλο/α ή και όλα τα υπόλοιπα μέλη της Κοινότητας, που είτε ακολουθεί ή τον ακολουθούν είτε όχι, ξεκινήσει ή συμμετάσχει σε ψηφοφορία που έχει εκκινήσει άλλο Χρήστης και γενικά έρθει σε επικοινωνία με τους υπόλοιπους Χρήστες. 

IV.1.7.  Κάθε Χρήστης κατά την επικοινωνία του μέσω του Why Chat με άλλο Χρήστη, μέλος της Κοινότητας ή και με την Εταιρεία και γενικά κατά την με οιονδήποτε τρόπο  δραστηριοποίησή του στην Πλατφόρμα, οφείλει να ενεργεί με ευγένεια και σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα και την προσωπικότητα των λοιπών συμμετεχόντων στην Πλατφόρμα, να μην παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, να μην παραπλανά ή συκοφαντεί, να μην χρησιμοποιεί/προβάλει προσβλητικό, απειλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό, δυσφημιστικό, σεξιστικό, που προκαλεί μίσος, που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη, που προσβάλλει τη δημοσία αιδώ, παράνομο ή/και αντίθετο στα χρηστά ήθη λεξιλόγιο και περιεχόμενο, να μην εκφράζεται απρεπώς, να μην εκφοβίζει ή παρενοχλεί τους υπόλοιπους Χρήστες, να απέχει από την αποστολή μαζικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων που αναφέρονται σε θέματα που δεν άπτονται της θεματολογίας και του πνεύματος/σκοπού της Πλατφόρμας, από τον προσηλυτισμό, από την προώθηση/προβολή προϊόντων και υπηρεσιών δικών του ή/και τρίτων. Οι γονείς/κηδεμόνες των Χρηστών κάτω των 16 ετών οφείλουν να επιβλέπουν την επικοινωνία εκ μέρους των παιδιών τους μέσω της Πλατφόρμας, είτε είναι στη θέση του αποστολέα είτε του λήπτη αυτής, και να αναφέρουν αμέσως στην Εταιρεία οιαδήποτε παραβίαση των ανωτέρω υποπέσει στην αντίληψή τους. Έκαστος Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι α) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί τα μηνύματα επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου εννοείται του περιεχομένου τους) που αποστέλλονται μέσω της Πλατφόρμας, β) για την οποιαδήποτε εκ μέρους του αποστολή ή λήψη επικοινωνίας μέσω της Πλατφόρμας, και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, και γ) η Εταιρεία δύναται, αυτοδικαίως και μονομερώς, να αφαιρεί/διαγράφει, οποτεδήποτε, οποιοδήποτε μήνυμα επικοινωνίας, ή στοιχείο που περιέχεται σε αυτή, κρίνει ότι αντίκειται σε κάποιον εκ των παρόντων Όρων Χρήσης.

IV.2. Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες της παρέχεται αντίστοιχα με το ακόλουθο αντίτιμο:

IV.2.1. Συνδρομές 

Με την πλήρη καταβολή ενός εκ των κάτωθι αναφερομένων ποσών, ο Χρήστης αποκτά για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

· απεριόριστη, βάσει διαθεσιμότητας, πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες της Πλατφόρμας,

· δυνατότητα πρώιμης εγγραφής, βάσει διαθεσιμότητας, σε οιαδήποτε δραστηριότητα – μάθημα που διεξάγεται στην Πλατφόρμα (earlybird, 1 ημέρες νωρίτερα από τους λοιπούς – μη έχοντες συνδρομή Χρήστες) 

· πρόσβαση στο ”WhyChat”, την Κοινότητα της Πλατφόρμας.

Μηνιαία συνδρομή:65 ευρώ

6μηνη συνδρομή: 330 ευρώ

Ετήσια συνδρομή:540 ευρώ

Η συνδρομή αφορά την παροχή των Υπηρεσιών για το επιλεχθέν μελλοντικό διάστημα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία καταβολής του συνολικού ποσού συνδρομής.

Το ποσό της εκάστοτε συνδρομής προκαταβάλλεται από τον Χρήστη, περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη ανά περίοδο χρέωσης και συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ. Σε περίπτωση που η επιλεγείσα από τον Χρήστη συνδρομή παρέχεται με δωρεάν δοκιμαστική περίοδο, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω στο άρθρο IV.4., η χρέωση του ποσού της συνδρομής με την μέθοδο πληρωμής που θα έχει επιλέξει ο Χρήστης θα γίνει κατά την ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής περιόδου, εκτός και εάν έχει επέλθει νωρίτερα ακύρωση / οριστική διαγραφή του λογαριασμού του Χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο III. ανωτέρω ή ακύρωση εκ μέρους του Χρήστη της συνδρομής του σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο IV.7. Σε περίπτωση που η συνδρομή δεν παρέχεται με δωρεάν δοκιμαστική περίοδο, το ποσό αυτής θα χρεωθεί άμεσα.

Σε περίπτωση ανανέωσης, αν η συνδρομή δεν καταβληθεί το αργότερο έως την τελευταία ημέρα πριν την ημερομηνία λήξης της, η παροχή των συνδρομητικών υπηρεσιών παύει αυτόματα κατά τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας, χωρίς να απαιτείται προς τούτο οποιαδήποτε ενέργεια της Πλατφόρμας ή ενημέρωση του συνδρομητή Χρήστη. Στην περίπτωση αυτή ο συνδρομητής Χρήστης μετατρέπεται σε απλό Χρήστη, το δε ιστορικό του παραμένει σε περίπτωση που επιθυμεί στο μέλλον να γίνει και πάλι συνδρομητής.

IV.2.2. Άλλες, πρόσθετες, χρεώσεις[23] [24] 

Για όσους Χρήστες δεν διαθέτουν ενεργή συνδρομή, η χρέωση για συμμετοχή στην ομάδα του κύκλου συναντήσεων επί οιουδήποτε θέματος της ενότητας “Why Learn” ή της ενότητας “WhyExploreθα ανέρχεται στο ποσό που θα αναγράφεται σε κάθε θέμα αντίστοιχα, στην Πλατφόρμα.

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα ορίζεται στην Πλατφόρμα ότι δεν περιλαμβάνεται στη συνδρομή, η χρέωση για συμμετοχή σε αυτή θα ανέρχεται στο ποσό που θα αναγράφεται αντίστοιχα στην Πλατφόρμα.

IV.3. Η εξόφληση των ως άνω ποσών θα γίνεται με χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, που γίνεται αποδεκτή από την Πλατφόρμα και η οποία θα πρέπει να έχει διαθέσιμο υπόλοιπο επαρκές για να καλύψει τα ποσά αυτά, τα στοιχεία δε της κάρτας (αριθμός, ημερομηνία λήξης, ονοματεπώνυμο κατόχου, κωδικό cvv) θα συμπληρώνονται από τον Χρήστη, ή τον γονέα/κηδεμόνα του ή με την συγκατάθεση του τελευταίου εφόσον πρόκειται για άτομο κάτω των 16 ετών, ο οποίος και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων αυτών, καθώς και ο νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος χρήστης της δηλωθείσας πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Στις περιπτώσεις χρήσης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών τρίτων παρόχων, η διαδικασία θα πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται δια μέσου του τρίτου παρόχου που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλει ο Χρήστης πραγματοποιείται από τον συνεργαζόμενο τρίτο πάροχο με βάση και τους όρους χρήσης που ισχύουν για τη χρήση των υπηρεσιών του από τον Χρήστη και τους οποίους ο τελευταίος οφείλει να γνωρίζει και να έχει αποδεχτεί πριν από την εγγραφή του στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Έκαστος τρίτος πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή με άλλο μέσο ηλεκτρονικών πληρωμών, υπεύθυνος θα είναι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Η Εταιρεία δικαιούται να απορρίψει την καταβολή της συνδρομής του Χρήστη ή να αρνηθεί την παροχή των Υπηρεσιών οποτεδήποτε εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία της κάρτας ή και με τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών. Ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση στο σύστημα πληρωμών των στοιχείων που απαιτούνται για την διενέργεια των πληρωμών. Τα ίδια ως άνω ισχύουν και όταν η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω άλλων παρόχων ή μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα εκάστοτε τραπεζικά ιδρύματα, οπότε και ο Χρήστης δεσμεύεται από τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτούς τους παρόχους και για αυτές τις χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες.

Εάν αποτύχει μία πληρωμή λόγω λήξης της κάρτας, μη επαρκούς υπολοίπου ή για οιονδήποτε άλλο λόγο, ο Χρήστης θα ενημερώνεται με email και θα οφείλει να επαναλάβει την διαδικασία δηλώνοντας τα στοιχεία για χρέωση άλλης κάρτας. Για τις όποιες επιπλέον χρεώσεις ενδέχεται να επιβάλλονται από τον πάροχο της κάρτας για την χρήση της, θα πρέπει να ελέγχονται από τον Χρήστη με τον πάροχο και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Μέχρι την διευθέτηση της ως άνω πληρωμής η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην παράσχει ή/και να διακόψει την όποια παρεχόμενη πρόσβαση του Χρήστη στην Πλατφόρμα ή/και στις Υπηρεσίες της, του Χρήστη μη δικαιούμενου να προβάλει οιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση έναντι της Εταιρείας. Για κάθε καταβληθέν στην Εταιρεία εκ μέρους Χρήστη ποσό συνδρομής ή άλλης χρέωσης, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον τελευταίο, στο email που έχει δηλώσει στο λογαριασμό του, σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο διευθέτησης πληρωμών και να προσθέτει ή τροποποιεί τις διαδικασίες χωρίς ατομική προειδοποίηση των Χρηστών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για τους ισχύοντες κάθε φορά τρόπους πληρωμής από την σχετική ανάρτησή τους στην Πλατφόρμα.

IV.4.Δοκιμαστική περίοδος

Κάποιες συνδρομές μπορεί να διατίθενται με μια καθορισμένη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο, όπως αυτή εκάστοτε θα ανακοινώνεται στην Πλατφόρμα, κατά την οποία ο Χρήστης θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας δωρεάν, η διάρκεια δε αυτής θα ξεκινά από την ημερομηνία επιλογής από τον Χρήστη στην Πλατφόρμα της αντίστοιχης συνδρομής που επιθυμεί, καθώς και της επιλογής της μεθόδου πληρωμής και καταχώρησης των στοιχείων που απαιτούνται σχετικά, με την οποία θα εξοφλείται αυτομάτως το ποσό της συνδρομής του στο τέλος της δοκιμαστικής αυτής περιόδου (εκτός και εάν προηγηθεί διαγραφή του λογαριασμού ή ακύρωση της συνδρομής του Χρήστη). Ο Χρήστης θα δύναται να προβεί σε χρήση Υπηρεσιών/παρακολούθηση συναντήσεων στις οποίες έχει δηλώσει συμμετοχή και είναι προγραμματισμένες σε ημερομηνίες μετά το πέρας της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, μόνον εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η συνδρομή του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τα κριτήρια παροχής της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου και την εκάστοτε διάρκεια αυτής κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, καθώς και να τροποποιεί/περιορίζει αυτά οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο προς αποφυγή κατάχρησης της δωρεάν δοκιμής. Η Εταιρεία, επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, πέραν της προσωρινής απενεργοποίησης ή οριστικής απενεργοποίησης – διαγραφής του λογαριασμού του Χρήστη κατά τα οριζόμενα στην ενότητα III. ανωτέρω, να προβαίνει σε ανάκληση της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, ενημερώνοντας τον Χρήστη σχετικά μέσω email, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις κακής χρήσης, κατάχρησης ή παράβασης των όρων λήψης αυτής από τον Χρήστη.

Σε περίπτωση οιασδήποτε χρήσης της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου από τον Χρήστη χάνεται το δικαίωμά του υπαναχώρησης από την αντίστοιχη συνδρομή του, γεγονός το οποίο ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

IV.5. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί (προσθέτει ή αφαιρεί) οποτεδήποτε τις παρεχόμενες συνδρομητικές υπηρεσίες ή/και να προσθέτει νέες υπηρεσίες ή λειτουργίες με επιπλέον χρέωση ή/και να αλλάζει την τιμολογιακή της πολιτική για τις συνδρομές ή/και τις άλλες χρεώσεις, που αναφέρονται ανωτέρω, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση των Χρηστών, με απλή ανακοίνωση της επικείμενης αλλαγής στην Πλατφόρμα. Η συνέχιση πλοήγησης στην Πλατφόρμα και χρήσης των Υπηρεσιών από τον Χρήστη, που θα ακολουθήσει της ως άνω ανακοίνωσης, συνιστά αποδοχή εκ μέρους του των νέων χρεώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο Χρήστης δύναται να αιτηθεί από την Εταιρεία την διαγραφή του λογαριασμού του σύμφωνα με τον όρο III.1. ανωτέρω.

IV.6. Δικαίωμα υπαναχώρησης

IV.6.1. Κάθε Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς της,

i) από τη συνδρομή του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει απωλέσει το σχετικό δικαίωμα δυνάμει των όσων ορίζονται στο άρθρο IV.4. ανωτέρω,

ii) από μεμονωμένη ή και μη περιλαμβανόμενη στη συνδρομή του, Υπηρεσία “Why Learn” ή “Why Explore”, όπου η πρώτη, ή μοναδική αντίστοιχα, συνάντηση της ομάδας που θα παρακολουθήσει το θέμα, έχει προγραμματισθεί σε ημερομηνία που απέχει περισσότερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς της εν λόγω Υπηρεσίας από τον Χρήστη.

IV.6.2. Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι δεν διαθέτει δικαίωμα υπαναχώρησης από μεμονωμένη ή και μη περιλαμβανόμενη στη συνδρομή του Υπηρεσία “Why Learn” ή “Why Explore”, όπου η πρώτη, ή μοναδική αντίστοιχα, συνάντηση της ομάδας που θα παρακολουθήσει το θέμα, έχει προγραμματισθεί σε ημερομηνία που απέχει λιγότερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία που αγόρασε την Υπηρεσία αυτή.

IV.6.3. Ο Χρήστης χάνει, επίσης, το κατ’ άρθρο IV.6.1. δικαίωμά  του υπαναχώρησης:

α) εάν παρέλθει άπρακτη η ορισθείσα σε αυτό προθεσμία,

β) εάν δεν υποβάλει εμπρόθεσμα ή/και κατά τον προσήκοντα τρόπο, ως αυτός υποδεικνύεται κατωτέρω και κατά την ισχύουσα νομοθεσία, το αντίστοιχο αίτημά του στην Εταιρεία, οπότε και το υποβληθέν αίτημά του απορρίπτεται από την Εταιρεία ως μη έγκυρο.

IV.6.4. Επισημαίνεται και ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Χρήστης, είτε πριν την υποβολή έγκυρου αιτήματός του υπαναχώρησης από τη συνδρομή του εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο IV.6.1., είτε αφού αποστείλει/υποβάλει εμπρόθεσμα στην Εταιρεία αίτημα υπαναχώρησής του από την συνδρομή του και μέχρι την απενεργοποίηση – ακύρωση αυτής από την Εταιρεία ως αναφέρεται παρακάτω, προβεί σε χρήση οιασδήποτε Υπηρεσίας που περιλαμβάνεται σε αυτή (συνδρομή), καθ’ οιοδήποτε μέρος της, όπως, ενδεικτικά, ξεκινήσει να παρακολουθεί κάποιο βίντεο από την ενότητα “Why Watch”, ή/και αποστείλει μήνυμα προς οιονδήποτε με οιοδήποτε περιεχόμενο από το “Why Chat”, ή/και ξεκινήσει να συμμετέχει σε κάποια συνάντηση στο πλαίσιο της Υπηρεσίας “Why Learn” ή “Why Explore”, ή/και προβεί σε εγγραφή – δήλωση συμμετοχής σε κάποιο από τα θέματα που παρέχονται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας “Why Learn” ή “Why Explore” όπου η πρώτη, ή μοναδική αντίστοιχα, συνάντηση έχει προγραμματισθεί σε ημερομηνία που απέχει λιγότερο από δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία αγοράς της συνδρομής, κ.λπ., η Εταιρεία θα παρακρατά από το ποσό της συνδρομής που έχει καταβάλει ο Χρήστης, το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της Υπηρεσίας που αυτός χρησιμοποίησε[33] [34] . Εάν η αξία της συνδρομής του Χρήστη είναι ανώτερη από την αξία της Υπηρεσίας που χρησιμοποίησε ο Χρήστης, η Εταιρεία θα του επιστρέφει το υπόλοιπο ποσό σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. Εάν η αξία της συνδρομής του Χρήστη είναι κατώτερη από την αξία της Υπηρεσίας που χρησιμοποίησε ο Χρήστης, ο τελευταίος θα οφείλει να καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό που υπολείπεται εντός πέντε (5) ημερών από την σχετική προς τούτο ειδοποίησή του με email από την Εταιρεία.

IV.6.5. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, το άτομο που φέρει το όνομα και διαθέτει το email με τα οποία ανοίχτηκε ο λογαριασμός Χρήστη, οφείλει εντός της ως άνω προθεσμίας να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφασή του υπαναχώρησης από τη συνδρομή ή συγκεκριμένη Υπηρεσία (μεμονωμένη ή και μη περιλαμβανόμενη στη συνδρομή του, Υπηρεσία “Why Learn” ή “Why Explore”), αντίστοιχα, που έχει αγοράσει, με μία σαφή έγγραφη δήλωσή του, την οποία θα αποστείλει στην Εταιρεία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

·       με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Κίου 17, 11364 Αθήνα, ή

·       με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@thewhycommunity.com.

Προς διευκόλυνση, στο τέλος των παρόντων Όρων Χρήσης παρατίθεται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ που μπορεί ο Χρήστης να εκτυπώσει, συμπληρώσει και αποστείλει/επισυνάψει σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του Εντύπου αυτού δεν είναι υποχρεωτική.

Όσον αφορά στη συνδρομή μόνον, ο Χρήστης δύναται να υπαναχωρήσει και ηλεκτρονικά, επιλέγοντας το πεδίο  “Απενεργοποίηση Συνδρομής” από την ενότητα “WhyMe”/Λογαριασμός στην Πλατφόρμα. Με την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος υπαναχώρησης, η Εταιρεία θα αποστείλει στο Χρήστη χωρίς καθυστέρηση στο email που έχει δηλώσει κατά το άνοιγμα του λογαριασμού του, επιβεβαίωση λήψης του αιτήματός τουΡητά συμφωνείται ότι η ανακοίνωση εκ μέρους του Χρήστη στην Εταιρεία περί της ασκήσεως του δικαιώματός του υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει στην Εταιρεία την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή/υποβολή στην Εταιρεία του αιτήματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Το βάρος απόδειξης περί εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης το φέρει ο Χρήστης.

IV.6.6. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί το αίτημα του Χρήστη και αν η υπαναχώρηση είναι έγκυρη και πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω (συμπεριλαμβανομένης της μη απώλειας του σχετικού δικαιώματος), α) εφόσον αφορούσε συνδρομή, θα απενεργοποιήσει – ακυρώσει τη συνδρομή από την οποία υπαναχώρησε ο Χρήστης, ενημερώνοντας τον σχετικά με email, β) εφόσον αφορούσε σε μεμονωμένη ή και μη περιλαμβανόμενη στη συνδρομή του, Υπηρεσία “Why Learn” ή “Why Explore”, θα ακυρώσει τη συμμετοχή του – απενεργοποιήσει την δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας από την οποία υπαναχώρησε ο Χρήστης και γ) με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου IV.6.4. όπου ισχύουν τα εκεί αναφερόμενα, θα επιστρέψει στο Χρήστη (στο λογαριασμό του που είχε χρεωθεί κατά τη σχετική συναλλαγή) το ποσό της συνδρομής ή της Υπηρεσίας, αντίστοιχα, που είχε καταβάλει κατά την αγορά της και από την οποία έχει εν προκειμένω υπαναχωρήσει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ακύρωση της συνδρομής ή της συμμετοχής του στην Υπηρεσία, αντίστοιχα. Στην περίπτωση που τυχόν προκύψουν έξοδα κατά την επιστροφή του ποσού (π.χ. τραπεζικά, κ.λπ.), αυτά θα βαρύνουν τον Χρήστη και όχι την Εταιρεία.

IV.6.7. Με την αγορά συνδρομής ή και οιασδήποτε μεμονωμένης ή και μη περιλαμβανόμενης στη συνδρομή του Υπηρεσίας, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι ξεκινά η παροχή των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας από την Εταιρεία και οι δεκατέσσερις (14) ημέρες της περιόδου υπαναχώρησης και αποδέχεται ρητά τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του σχετικού του δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας αυτού, ως περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

IV.7. Ακύρωση συνδρομής:  Ο Χρήστης δύναται οποτεδήποτε να προβεί σε ακύρωση της συνδρομής του επιλέγοντας το πεδίο “Απενεργοποίηση Συνδρομής” από την ενότητα “WhyMe”/Λογαριασμός στην Πλατφόρμα. Εάν το αίτημα αυτό ακύρωσης πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου της συνδρομής, με το πέρας αυτής ο Χρήστης χάνει εφεξής το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας έως ότου ενεργοποιήσει - αγοράσει, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, κάποια συνδρομή. Σε περίπτωση που το αίτημα ακύρωσης υποβλήθηκε κατά την διάρκεια ενεργούς συνδρομής, της οποίας το κόστος έχει εξοφληθεί από το Χρήστη, το αίτημα αυτό λογίζεται σαν αίτημα υπαναχώρησης του Χρήστη, οπότε η εγκυρότητα ή μη αυτού, και κατ’ επέκταση και οι επερχόμενες συνέπειες του, θα κριθούν με βάση τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο IV.6.  Πέραν των περιπτώσεων και υπό τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα IV.6.4 και IV.6.6., σε καμία άλλη περίπτωση δεν προβλέπεται και δεν γίνεται από την Εταιρεία επιστροφή καταβληθέντος ποσού συνδρομής στο Χρήστη, γεγονός το οποίο ο Χρήστης αναγνωρίζει και δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

IV.8. Ακύρωση συμμετοχής: Ο Χρήστης δύναται, κατόπιν έγγραφης, μέσω email στο info@thewhycommunity.com, ειδοποίησης της Εταιρείας, παραληφθέντος του εν λόγω email από την Εταιρεία τουλάχιστον επτά (7) πλήρεις ημέρες πριν την προγραμματισθείσα από την Εταιρεία ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης (εφόσον πρόκειται για κύκλο συναντήσεων) ή της μοναδικής, αντίστοιχα, συνάντησης επί ενός θέματος της ενότητας “Why Learn” ή “Why Explore” που έχει επιλέξει ο Χρήστης, εκτός της συνδρομής του, με επιπλέον χρέωση, και έχει καταβάλει αντίστοιχα και την ορισθείσα σχετικά χρέωση, να ακυρώσει τη συμμετοχή του στη συνάντηση αυτή / κύκλο αυτό συναντήσεων. Για να είναι έγκυρο το αίτημα θα πρέπει α) να αναφέρονται πλήρως και με ακρίβεια σε αυτό τα στοιχεία του Χρήστη, καθώς και το θέμα και η ημερομηνία/ες διεξαγωγής της/των συνάντησης/ων στις οποίες επιθυμεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του ο Χρήστης, και β) να επιβεβαιώσει εγγράφως, με email, η Εταιρεία την παραλαβή του. Σημειώνεται ότι το αίτημα για ακύρωση θα θεωρείται ότι παραλήφθηκε από την Εταιρεία την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα αποστολής – υποβολής του από τον Χρήστη.

Εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω, το ποσό που αντιστοιχεί στην ήδη καταβληθείθα από τον Χρήστη χρέωση για τη συμμετοχή του στη/στις συνάντηση/εις που ακύρωσε, θα πιστώνεται στον λογαριασμό του και θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει άπαξ, εντός της διάρκειας της τρέχουσας συνδρομής του, για την αγορά άλλης, αντίστοιχης ή μεγαλύτερης αξίας (οπότε εννοείται ότι θα πρέπει να καλύψει και την όποια διαφορά θα προκύπτει καταβάλλοντας το σχετικό ποσό) Υπηρεσίας, της οποίας η παροχή θα πρέπει να προβλέπεται, επίσης, να έχει ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας συνδρομής του. Εάν η πίστωση δεν εξαργυρωθεί σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, ο Χρήστης απωλύει το σχετικό δικαίωμά του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, καθώς και σε οιαδήποτε άλλη τυχόν περίπτωση i) που ο Χρήστης προβεί, για οποιονδήποτε λόγο, σε ακύρωση παραγγελίας/αγοράς του, ή ii) μη εμφάνισης/αδυναμίας του Χρήστη, για οιονδήποτε λόγο, να παρακολουθήσει κάποια συνάντηση, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει και δεν οφείλει να επιστρέψει στον Χρήστη οιοδήποτε προκαταβληθέν από αυτόν ποσό, γεγονός το οποίο ο Χρήστης αναγνωρίζει ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

IV.9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει οποιαδήποτε προγραμματισμένη συνάντηση, είτε μία μεμονωμένη, είτε ολόκληρη τη σειρά ενός κύκλου συναντήσεων, ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιήσει αμέσως και εγγράφως, μέσω email, όλους τους εγγεγραμμένους σε αυτή συμμετέχοντες Χρήστες, οι οποίοι θα δικαιούνται είτε πλήρη επιστροφή χρημάτων, είτε συμμετοχή σε επαναπρογραμματισμένη/ο συνάντηση/κύκλο συναντήσεων, αντίστοιχα, σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Οι Χρήστες οφείλουν να δηλώσουν την επιλογή τους εντός 15 ημερών από την έγγραφη, μέσω email, προς τούτο ειδοποίησής τους από την Εταιρεία, σε περίπτωση δε που επιλέξουν την επιστροφή χρημάτων, θα οφείλουν να παράσχουν, πλήρως και προσηκόντως, και όλες τις αιτούμενες από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό πληροφορίες, προκειμένου η τελευταία να είναι σε θέση να τους επιστρέψει το σχετικό ποσό εντός των επομένων 5ημερών από τη λήψη των εν λόγω πληροφοριών.

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ

Πέραν των όσων αναφέρονται σε άλλα άρθρα των παρόντων Όρων Χρήσης, ισχύουν και τα κάτωθι:

V.1. Απαγορεύεται η δημοσίευση, ανάρτηση, μεταφόρτωση, προβολή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και φιλοξενία στην Πλατφόρμα υλικού – περιεχομένου που είναι παράνομο, απρεπές, ακατάλληλο για ανηλίκους, υβριστικό, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, και με οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, προσβάλει τη δημόσια αιδώ, υποκινεί/παρακινεί στην τέλεση παράνομων πράξεων ή που θέτει σε κίνδυνο την δημόσια τάξη και ασφάλεια, που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, είναι εμπιστευτικό, δείχνει εμπάθεια, δύναται να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε τρίτους, εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων, προωθεί αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, είναι διαφημιστικό, συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν αξιόποινη πράξη, που θα επέσυρε αστική ευθύνη ή θα καταστρατηγούσε το δίκαιο ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού, εξοπλισμού ή υλικού υπολογιστών, ή θεωρηθεί ακατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας.

V.2. Απαγορεύεται στους επισκέπτες και Χρήστες της Πλατφόρμας:

α) οποιαδήποτε άλλη, πέραν της νόμιμης και προσωπικής, χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών της, όπως ενδεικτικά η χρήση με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την Πλατφόρμα, κάποια Υπηρεσία της ή/και το λογισμικό/κώδικα αυτής,

β) η πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης ή διευκόλυνση, με οιονδήποτε τρόπο και μέσα, τρίτων για απόκτηση πρόσβασης σε δεδομένα ή/και περιεχόμενο που διατηρείται στην Πλατφόρμα, για τα οποία δεν έχουν καμία εξουσία ή εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσουν,

γ) η πώληση, μίσθωση, διάθεση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση χρήσης, παρουσίαση, διαβίβαση και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση της συνδρομής ή/και οιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτή ή/και της εν γένει δυνατότητας χρήσης της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών της, καθώς και των δικαιωμάτων που τους παραχωρούνται στο πλαίσιο των παρόντων Όρων Χρήσης,

 δ) η αποσυμπίληση (decompilation), αντιγραφή, παραποίηση, διανομή, παρουσίαση, του λογισμικού που περιλαμβάνεται στην Πλατφόρμα ή μέρος αυτού ή/και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου της κώδικα,

ε) η χρήση οποιωνδήποτε εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για την εξαγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου (είτε μία είτε πολλές φορές) ή για την επαναχρησιμοποίηση οποιωνδήποτε ουσιωδών μερών της Πλατφόρμας, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή της Εταιρείας,

στ) η εισαγωγή στην Πλατφόρμα, αποστολή και διαβίβαση πληροφοριών ή προγραμμάτων – λογισμικών (software) τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν είτε να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Πλατφόρμας, ή να προκαλέσουν υπέρογκη κίνηση δεδομένων (traffic) στην Πλατφόρμα με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη χρήση αυτής από τους άλλους Χρήστες, οποιασδήποτε μορφής πειρατεία λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπή δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, η μετάδοση και μεταφορά ιών, η αποστολή, μετάδοση ή διαβίβαση υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, κ.λπ.) και πληροφοριών τα οποία είναι παράνομα, επιζήμια, απειλητικά, δυσφημιστικά, επικίνδυνα για την ασφάλεια της Πλατφόρμας, για τη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας και των άλλων Χρηστών της Πλατφόρμας,

ζ) η χρήση πλαισίων ή τεχνικών πλαισίου για την περιβολή οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογοτύπου ή άλλης ιδιοκτησιακής πληροφορίας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Πλατφόρμας ή χρήση meta-tags ή οποιουδήποτε άλλου «κρυφού κειμένου» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Πλατφόρμας ή τρίτων, χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας,

η) οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια που είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα της Εταιρείας, των συνεργατών της και των Χρηστών της Πλατφόρμας ή μπορεί να αποτρέψει τρίτους από το να κάνουν χρήση της Πλατφόρμας.

V.3. Οι επισκέπτες και Χρήστες της Πλατφόρμας οφείλουν να :

α) διατηρούν και χειρίζονται τον τεχνικό εξοπλισμό και τις λειτουργικές διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να έχουν πρόσβαση στην Πλατφόρμα και λαμβάνουν τις Υπηρεσίες, όπως τη λειτουργία της ταμπλέτας ή του Η/Υ που είναι συμβατό με το λογισμικό της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών, τη σύνδεση με το Διαδίκτυο, τα πακέτα δεδομένων, κ.ο.κ. και θα προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αλλαγής, αναβάθμισης, συντήρησης, κτλ. λογισμικού που τυχόν χρησιμοποιούν και σχετίζεται με την Πλατφόρμα, ώστε αυτό να είναι συμβατό με τη λειτουργία της και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής,

β) απέχουν από οποιαδήποτε χρήση μηχανισμών ή λογισμικού που δύνανται να παρεμποδίσουν την εύρυθμη  λειτουργία της Πλατφόρμας στο πλαίσιο των σκοπών της,

γ) ενημερώσουν αμελλητί την Εταιρεία στο info@thewhycommunity.comεφόσον υποπέσει στην αντίληψη τους ή έχουν εύλογες υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει γίνει (ακόμη και εξ αμελείας τους) οποιαδήποτε παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Πλατφόρμας ή/ και των Υπηρεσιών της, προκειμένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της όποιας ζημίας.

V.4. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία εγγύηση παρέχει στους επισκέπτες και τους Χρήστες της Πλατφόρμας και σε οιονδήποτε τρίτο,

α) ως προς την Πλατφόρμα, τις παρεχόμενες σε αυτή Υπηρεσίες και το περιεχόμενο που προβάλλεται/φιλοξενείται σε αυτήν, ότι θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους, ότι θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας, κατάλληλα για συγκεκριμένο σκοπό ή/και επαρκή ή/και ότι συμμορφώνονται με κάποιο πρότυπο ποιότητας, ότι δεν θα παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, ότι θα είναι ασφαλή και ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται θα είναι ακριβείς. Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών της. Κανένα μέρος της Πλατφόρμας ή του περιεχομένου που εν γένει διατίθεται/φιλοξενείται σε αυτή δεν προορίζεται να αποτελέσει συμβουλή και κανείς δεν θα πρέπει να βασίζεται σε αυτά κατά τη λήψη αποφάσεων ή την ανάληψη δράσης/εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας οποιουδήποτε είδους, τα οποία παραμένουν προσωπική επιλογή και απόφασή του,

β) ως προς την πληρότητα ή και την ακρίβεια των στοιχείων οιουδήποτε Χρήστη, και την ταυτότητα εν γένει των Χρηστών που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα, καθώς δεν προβαίνει σε εξακρίβωση της ταυτότητάς τους κατά την εγγραφή τους,

για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη ενδεχομένως προκληθεί σε οποιονδήποτε από αυτούς εξαιτίας ή επ’ αφορμή της Πλατφόρμας, των Υπηρεσιών της ή/και των όσων λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο ή επ’ αφορμή της λειτουργίας της,

γ) ως προς την κατάσταση, εμπειρία, ικανότητες, επάρκεια, μεταδοτικότητα των Firestarters,

δ) ως προς την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και λειτουργία της Πλατφόρμας ή ότι θα είναι αδιάκοπη ή απαλλαγμένη σφαλμάτων ή ατελειών ή την ασφάλειά της. Αυτό περιλαμβάνει και τυχόν απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή στοιχείων λογαριασμών Χρηστών, περιεχομένου, μηνυμάτων επικοινωνίας, αναρτήσεων, κ.λπ., η οποία οφείλεται σε πλημμελή λειτουργία ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας της Πλατφόρμας ή/και του δικτύου Internet, σε αμέλεια ή σφάλμα Χρήστη ή/και σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Κατά καιρούς ενδέχεται να υπάρχει προσωρινή διακοπή της δυνατότητας πρόσβασης, χρήσης και λειτουργίας της Πλατφόρμας για σκοπούς αναβάθμισης ή/και συντήρησής της ή να παρουσιάζονται επουσιώδη σφάλματα, αστοχίες (bugs) ή/και καθυστερήσεις που είναι σύμφυτες προς τη φύση της.  Η Εταιρεία θα ενημερώνει τους Χρήστες με σχετική ανακοίνωσή της στην Πλατφόρμα για τις προγραμματισμένες διακοπές, θα καταβάλει δε τις κατά το δυνατόν μεγαλύτερες προσπάθειες να προβαίνει σε συντήρηση της Πλατφόρμας σε όσο το δυνατόν ταχύτερο χρόνο και σε ώρες χαμηλής επισκεψιμότητάς της, ενώ κατά την πραγματοποίηση των ανωτέρω δεν θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή. Πέραν αυτού, η Εταιρεία ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει έναντι οιουδήποτε για οιονδήποτε λόγο και αιτία, και οι Χρήστες συμφωνούν ότι δεν δύνανται να εγείρουν αξιώσεις έναντι της Εταιρείας για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν λόγω της διακοπής αυτής,

ε) ως προς τις αξιολογήσεις, γνώμες και απόψεις που εκφράζονται μέσω της Πλατφόρμας, τις οποίες ουδόλως οφείλει να ελέγχει η Εταιρεία και οι οποίες σαφώς σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή ότι τις ενστερνίζεται, εκτός και αν έχουν διατυπωθεί από την ίδια,

στ) ως προς οιασδήποτε φύσεως υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, υπερσυνδέσμους, κ.λπ.) που ανεβάζουν ή και προβάλλουν στην Πλατφόρμα οι Χρήστες, δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν παράγει, δεν παρέχει ή επεξεργάζεται, ούτε προ-ελέγχει αυτό. Η Εταιρεία, ως διαχειρίστρια της Πλατφόρμας διατηρεί το δικαίωμα, είτε να αρνηθεί την ανάρτηση οιουδήποτε υλικού είτε, σε οποιοδήποτε στάδιο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να κατεβάσει, διαγράψει ή ζητήσει την αντικατάσταση οιουδήποτε υλικού έχει εισάγει, καταχωρήσει, αναρτήσει, αποστείλει ή λάβει μέσω της Πλατφόρμας κάποιος επισκέπτης ή Χρήστης της, σε περίπτωση που κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι το εν λόγω υλικό είναι απρεπές ή/και ακατάλληλο ή/και παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή/και την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να μπορεί οιοσδήποτε να εγείρει οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον της εκ του λόγου αυτού. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επιθυμεί να προβεί σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση προς την Εταιρεία με σκοπό την διακοπή προβολής υλικού κατά τα νομίμως προβλεπόμενα, θα πρέπει να λαμβάνει κάθε δυνατή πρόνοια ώστε η αιτιολόγηση να είναι κάθε φορά επαρκής και να αφορά συγκεκριμένη ανάρτηση υλικού. Σε κάθε γνωστοποίηση θα πρέπει να παρέχονται στην Εταιρεία τουλάχιστον τα στοιχεία εκείνα που θα είναι δυνατόν να τεκμηριώσουν την γνωστοποίηση και να αποφεύγονται οι αναιτιολόγητες, μη εμπεριστατωμένες, αναληθείς και καταχρηστικές γνωστοποιήσεις. Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε ζημία της Εταιρείας ή τρίτου προσώπου λόγω των ενεργειών στις οποίες προέβη εξαιτίας της γνωστοποίησης τρίτου προσώπου, το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη για την κάλυψη της ζημίας αυτής καθώς και οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης της Εταιρείας ή του ζημιωθέντος τρίτου προσώπου. Εξυπακούεται ότι η Εταιρεία οφείλει να κατεβάσει/διαγράψει/αναστείλει την προβολή υλικού σε περίπτωση σχετικής εντολής ή αίτησης ή απόφασης από αρμόδια Αρχή, Δικαστήριο ή Οργανισμό.

ζ) ως προς τα αποτελέσματα των όποιων εργαλείων αναζήτησης διαθέτει η Πλατφόρμα, καθώς αυτά εξάγονται από βάση δεδομένων, της οποίας τα στοιχεία έχουν διαθέσει με δική τους ευθύνη και βούληση οι Χρήστες,

η) ως προς τις πληροφορίες που περιέχουν ή/και τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούν ιστοσελίδες που διατηρούν τρίτοι και στις οποίες μπορεί να παραπέμπει η Πλατφόρμα ή περιεχόμενο αυτής μέσω links, hyperlinks, banners, κ.λπ. Για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω ιστοσελίδων ή για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη ή έλλειψη ή αναλήθεια διαπιστωθεί ή υποστεί κάποιος, οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες οι οποίες φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή/και για την αποκατάσταση του όποιου προβλήματος έχει ανακύψει. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο που αναρτούν οι τρίτοι ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών ή ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

V.5. Οι επισκέπτες και Χρήστες της Πλατφόρμας συμφωνούν να αποζημιώσουν την Εταιρεία και οιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτή (συνεργάτες, υπαλλήλους, εκπροσώπους τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της) για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδο τυχόν υποστεί από (α) μη συμμόρφωση - παραβίαση εκ μέρους τους των παρόντων Όρων Χρήσης της Πλατφόρμας και των παρεχόμενων σε αυτή Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών μέσω της Πλατφόρμας), (β) παραβίαση κείμενης νομοθεσίας εκ μέρους τους, (γ) παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων, (δ) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρείας. 

V.6.1. Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως φέρει έναντι των επισκεπτών και των Χρηστών της Πλατφόρμας ή/και οποιουδήποτε τρίτου, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση της Πλατφόρμας ή/και των Υπηρεσιών της υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) καθυστερημένη ή μη προσήκουσα ανάρτηση, μετάδοση, διαβίβαση, αποθήκευση, λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου, ή/και σε απώλεια, καταστροφή αυτών, εξαιτίας λαθών, παραλήψεων, τεχνικών κολλημάτων, λαθών, βλαβών ή δυσλειτουργιών των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) τυχόν προσωρινή ή οριστική απενεργοποίηση λογαριασμού Χρήστη, διακοπή λειτουργίας της Πλατφόρμας, ή τεχνικά κολλήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις της Εταιρείας ή τρίτων για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) χρήση εκ μέρους των Χρηστών ή τρίτων των δεδομένων των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων) για σκοπούς άλλους από τη χρήση της Πλατφόρμας και την παροχή των Υπηρεσιών της, (ε) παράβαση της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή άλλης νομοθεσίας που σχετίζεται ενδεικτικά με τη χρήση της Πλατφόρμας, (στ) γεγονότα ανωτέρας βίας.

V.6.2. Σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου.

V.6.3. Οι περιορισμοί που τίθενται στο παρόν άρθρο για την αποκατάσταση ζημίας, ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που οι όροι του παρόντος δεν έχουν εκπληρωθεί ή θεωρούνται άκυροι ή μη εφαρμόσιμοι και ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι παρόντες περιορισμοί είναι λογικοί και αποτελούν τη βάση της παρούσας σύμβασης και ότι χωρίς τους περιορισμούς αυτούς η Εταιρεία δεν θα προσχωρούσε στην παρούσα.

VI. Πνευματική Ιδιοκτησία

VI.1. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας και παροχής των Υπηρεσιών προβάλλεται/αναρτάται/καταχωρείται/δημοσιεύεται στην Πλατφόρμα περιεχόμενο (ενδεικτικά, κείμενα, εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, κ.λπ.) από τους Χρήστες, το οποίο δύναται να αποτελεί πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών ή τρίτων, για το οποίο η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελεί μόνον το περιεχόμενο (εμπορικά σήματα, κείμενα, φωτογραφίες κ.λπ.) που ανήκει στην ίδια την Εταιρεία.

VI.2. Τυχόν παραγόμενο από τους μαθητές έργο και τα δικαιώματα που συνοδεύουν αυτό ανήκουν στους μαθητές και η Εταιρεία δεν δύναται να το χρησιμοποιήσει χωρίς τη συναίνεσή τους.

VI.3. Απαγορεύεται στους επισκέπτες και στους Χρήστες να προβαίνουν σε οιαδήποτε παράνομη παρέμβαση ή ενέργεια ως προς το περιεχόμενο που προβάλλεται/φιλοξενείται στην Πλατφόρμα ή/και στο οποίο αποκτούν πρόσβαση και ιδίως, ενδεικτικά, στην:

α) εγγραφή και άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει,

β) μετάφρασή του,

γ) διασκευή, προσαρμογή ή άλλη μετατροπή του,

δ) διανομή στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή, μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους,

ε) εκμίσθωση και δημόσιο δανεισμό, όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των έργων,

στ) δημόσια εκτέλεσή του,

ζ) μετάδοση ή αναμετάδοσή του στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων,

η) παρουσίασή στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και να καθιστούν αυτό προσιτό στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος.

VI.4. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε διένεξη προκύψει αναφορικά με θέμα ή παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το περιεχόμενο στο οποίο αποκτούν πρόσβαση οι Χρήστες μέσω της Πλατφόρμας, ούτε σχετικά με περιεχόμενο που έχουν αναρτήσει οι ίδιοι σε αυτή.

VII. Παροχή Πληροφοριών

Η Εταιρεία, σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια διωκτική, εποπτική, δικαστική ή άλλη Αρχή, υποχρεούται σε διαβίβαση των δεδομένων των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων τους που χορηγούνται στην Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν, των δεδομένων των χρεωστικών/πιστωτικών καρτών τους και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών παρέχονται σε αυτή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια, καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών εγκλημάτων και παραβάσεων.

VIII. Επικοινωνία

Κάθε επικοινωνία με Χρήστη από και προς την δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (και μέχρι τυχόν ρητή γνωστοποίηση αλλαγής της διεύθυνσης αυτής) λογίζεται ευλόγως από την Εταιρεία ως έγκυρη και αποδεκτή ρητή επικοινωνία, εντολή από τον Χρήστη προς συγκεκριμένη ενέργεια ή έγκυρη και αποδεκτή ρητή ενημέρωση του για τους σκοπούς της Πλατφόρμας. Κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στο email με το οποίο έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή του Χρήστη στην Πλατφόρμα θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από τον Χρήστη στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή του ή/και στον πάροχο δικτύου Internet ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων του για τα οποία δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως την Εταιρεία σχετικά.

IX. Λοιπές υπηρεσίες μέσω της Πλατφόρμας

IX.1. Εγγραφή σε Newsletters

Με την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα, η Εταιρεία στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός της, δύναται να αποστέλλει στο email που δηλώσατε ενημερωτικά δελτία (newsletters). Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλώ ενημερωθείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία αυτή Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που το εγγεγραμμένο στην υπηρεσία newsletter Χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί τη διαγραφή του συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του The Why Community, μπορεί να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο info@thewhycommunity.com ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνει. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

ΙΧ.2. Διαφημίσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους επισκέπτες/ χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την πολιτική cookies της Πλατφόρμας διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από την Πλατφόρμα. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Είναι ευθύνη των διαφημιζόμενων να εξασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις τους και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημίσεων στην Πλατφόρμα με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για την Κοινότητα της Πλατφόρμας και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.

IX.3. Social Media

Οι επισκέπτες και οι Χρήστες δύνανται να ακολουθούν την Εταιρεία μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram και Youtube (Social Media) για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει η Eταιρεία μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτή μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί.

X. Τελικές Διατάξεις

X.1. Απαγορεύεται η εκχώρηση οιουδήποτε δικαιώματος ή/και υποχρέωσης βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης από τον Χρήστη προς οιονδήποτε τρίτο.

X.2. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των παρόντων Όρων Χρήσης κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρος ή μη εφαρμοστέος, η ισχύς και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται, οι οποίοι παραμένουν καθ’ όλα ισχυροί ωσάν οι παρόντες Όροι Χρήσης να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει όποιο άκυρο όρο με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

X.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος ή μη άσκηση του από την Εταιρεία δεν λογίζεται ως παραίτηση από αυτό, το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε μεταγενέστερα.

X.4. Όλες οι διενέξεις μεταξύ της Εταιρείας και ενός (υφισταμένου ή πρώην) Χρήστη σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά ή δύναται να προκύψει εξαιτίας ή επ’ αφορμή λειτουργίας της Πλατφόρμας ή παροχής των Υπηρεσιών από την Εταιρεία, όπως αυτά ειδικότερα περιεγράφηκαν στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείται ρητά ότι θα διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 

Τελευταία ενημέρωση 0303/2022 

 


 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

(συμπληρώνετε και αποστέλετε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη συνδρομή ή πρόσθετη, μη περιλαμβάνουσα στη συνδρομή σας, Υπηρεσία)

 

Προς: την εταιρεία “THE WHY COMMUNITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, Κίου 17, Αθήνα, info@thewhycommunity.com

Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση – συνδρομή μου(*) / τη σύμβαση παροχής της Υπηρεσίας (*) …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………… ……. (συμπληρώστε λεπτομερώς τα στοιχεία της συνδρομής ή της Υπηρεσίας, αντίστοιχα, από την οποία υπαναχωρείτε) που αγοράστηκε στις ………………………………………………………….. (συμπληρώστε την ημερομηνία αγοράς – πλήρους εξόφλησης του αντιτίμου της)

Στοιχεία Χρήστη

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Email:

Υπογραφή Χρήστη (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

 

Ημερομηνία

 

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.